fbpx

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ KOBIET (dalej „Regulamin”) [OLD]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą “KONKURS DZIEŃ KOBIET”  (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez FOCON, czyli BARBARA HANDEL – PRODUKCJA – USŁUGI, Trębacza 33/2 31-436 Kraków  NIP 677-139-60-97, (dalej „Organizator”).

3. Konkurs jest organizowany przy wykorzystaniu profilu https://www.facebook.com/FoconPL/ w serwisie społecznościowym facebook.com („Profil Focon”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:

a) Posiadać zarejestrowane konto w serwisie społecznościowym facebook.com;

b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

c) zamieścić pracę konkursową w postaci odpowiedzi na zadanie: “Jaki jest Twój wymarzony cosplay?”  („Zadanie Konkursowe”);

d) spełnić warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

2. 8.03.2021 r. Organizator opublikuje zadanie konkursowe w formie postu na Profilu Focon („Zadanie konkursowe”). Publikacja Zadania Konkursowego jest chwilą rozpoczęcia czasu trwania Konkursu.

3. Prace Konkursowe mogą być udzielane od chwili opublikowania Zadania Konkursowego do dnia 9.03.2021r. do godz. 23:59

4. Praca Konkursowa powinna zostać opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej Pracy Konkursowej w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących innych niż Organizatora podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Pracy Konkursowej i jej wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

6. Każdy przypadek niezgodnego z Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych, zdjęć, które dodaje w Pracy Konkursowej, a prawa do utworów nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszone Odpowiedzi nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z utworów, które Uczestnik zgłosił do Konkursu w ramach Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Pracy Konkursowej nadawanej przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Pracy Konkursowej może być w części lub w całości rozpowszechniana w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy. Powyższa licencja zostaje udzielona na 10 lat. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 5 lat obowiązywania licencji – z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.

NAGRODY

1. W Konkursie przyznane zostaną łącznie 2 nagrody (”Nagroda”) w postaci:

  • 1x Lekcji online makijażu u Anna Donica Studio Urody
  • 1x Zabiegu relaksacyjnego u Anna Donica Studio Urody

2. Laureat ma prawo do odebrania jednej przyznanej mu nagrody. Nagroda jest uzależniona od podanej odpowiedzi Laureata.

3. W przypadku zwycięzców Konkursu niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki Regulaminu, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża ich przedstawiciel(-e) ustawowy(-i).

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową  (dalej „Komisja”).

2. W Konkursie Komisja będzie oceniać przesłane Prace Konkursowe uwzględniając kryterium atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności każdej Pracy Konkursowej.

3. Niezależnie od ilości przesłanych Prac Konkursowych, jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody w Czasie trwania Konkursu.

4. Informacja o zwycięzcach zostanie podana w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 14.03.2021 r.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, do godziny 16:00 dnia 15.03.2021 r.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

  1. Zwycięzca w terminie do 19.03.2021 powinien podać adres e-mail, na który Organizator wyśle elektroniczny voucher
  2. Brak podania danych do wysyłki w podanym terminie, oznacza, że nagroda przepada.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację.

2. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy udziału w konkursie;

b) realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.

4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

5) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych w celu opublikowania informacji o zwycięzcach na portalu społecznościowym jest dobrowolne.