fbpx

Regulamin uczestnictwa w Konwencie Focon [OLD]

Regulamin uczestnictwa w Fantasy Online Convetnion

Focon 1.0

§ 1 OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Fantasy Online Convention zwanym Konwentem Focon (dalej “Focon”) organizowanym  przez BARBARA Handel Usługi Produkcja Barbara Gąsiorowska, z siedzibą przy ul. Trębacza 33 lok. 2, 31-436 Kraków, wpisaną przez Prezydenta Miasta Krakowa do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 50447, NIP PL-676-011-66-97, REGON 357489591 od 1 stycznia 2001 r.

2. Focon odbywa się w dniach: 24-25 kwietnia 2021. 

3. Dostęp atrakcji Foconu znajduje się na stronie www.focon.pl i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, ani zapisu

§ 2 DEFINICJE

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie: 

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konwencie, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.focon.pl

b) Organizator – oznacza spółkę cywilną pod nazwą: BARBARA Handel Usługi Produkcja Barbara Gąsiorowska, z siedzibą przy ul. Trębacza 33 lok. 2, 31-436 Kraków, wpisaną przez Prezydenta Miasta Krakowa do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 50447, NIP PL-676-011-66-97, REGON 357489591 od 1 stycznia 2001 r.

c) Konwent / Focon – oznacza organizowany przez Organizatora konwent fanów fantastyki pod nazwą “Focon 1.0:

d) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która dołącza do wydarzeń w Google Meet,

e) Prelegent – oznacza osobę fizyczną, która tworzy punkt programu na zaproszenie Organizatora.

§ 3 UCZESTNICTWO

1. Konwent jest dostępny dla wszystkich fanów fantastyki.

2. Oficjalny serwis internetowy Kowentu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.focon.pl

3. W ramach Konwenty odbędą się prelekcje, panele, spotkania, warsztaty, a także finał konkursu cosplay

4. Integralną część regulaminu stanowią Standardy Społeczności. 

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora, a co za tym idzie dołączenia do Konwentu:

a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.

b) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.

6. Konwent prowadzony jest w języku polskim i angielskim. Atrakcje w programie są oznaczone językiem w jakim będą się odbywać.  

 § 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konwencie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz Standardów społeczności oraz wyrażenie zgody na nagrywanie materiału z udziałem Uczestnika. 

§ 5 NAGRYWANIE

1. Organizator nagrywa wszystkie atrakcje w celu późniejszej publikacji w  mediach społecznościowych Organizatora w całości lub we fragmentach.

2. Uczestnik, akceptując regulamin i dołączając do konferencji jest świadom tego, że jego wizerunek może zostać uwieczniony na nagraniu, a następnie opublikowany wraz z resztą materiału.

 § 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu oraz stosować się do Standardów Społeczności.

3. W przypadku zaobserwowania rażącego naruszenia Regulaminu przez innego Uczestnika, w szczególności stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia innych Uczestników, każdy Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o takiej sytuacji Organizatora pod numerem  +48730344384

 § 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez Uczestników i Prelegentów. 

2. Jednocześnie Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby pilnować przestrzegania przez Uczestników i Prelegentów postanowień niniejszego regulaminu jak i Standardów społeczności. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje kupna-sprzedaży zawierane przez Uczestników podczas Foconu, 

4. W przypadku, gdy Konwent nie odbędzie się z dowolnych przyczyn, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

 § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dołączenie do Konferencji Google Meet w której będą się odbywać punkty programu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i Standardów Społeczności.

2. Szczegółowy program Konwentu dostępny jest tutaj: http://focon.pl/?page_id=1959

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.focon.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.focon.pl