fbpx

Regulamin Konkursu Cosplay Focon 1.0 (24-25.04.2021) [OLD]

1.Postanowienia Ogólne

§1

1.Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą “Konkurs Cosplay FOCON Online 2021”  (dalej „Konkursem”).

2. Konkurs jest prowadzony przez FOCON, czyli BARBARA HANDEL – PRODUKCJA – USŁUGI, Trębacza 33/2 31-436 Kraków  NIP 677-139-60-97, (dalej „Organizator”).

3. Konkurs o którym mowa w niniejszym Regulaminie  skierowany  jest  do uczestników wydarzenia FOCON  2021, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2021 r.

2. Uczestnicy i Praca Konkursowa

§2 – uczestnicy

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się sztuką cosplay’u, czyli takich które

– samodzielnie tworzą stroje

– (opcjonalnie) przebierają się w nie i wcielają w wybrane przez siebie postacie. 

2. Uczestnicy mogą wcielać się w postacie z dowolnych utworów twórczości fantastycznej, w szczególności: mang, anime, gier komputerowych, konsolowych, filmów, seriali, komiksów, książek i innych tekstów kultury, ale także w członków zespołów muzycznych, czy postacie historyczne.

2. Aby wziąć udziału w Konkursie, Uczestnik powinien wypełnić w określonym terminie zgłoszenie na stronie www.focon.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną w nieniejszym Regulaminie. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać dane potrzebne dla rozstrzygnięcia konkursu oraz Pracę Konkursową. 

§3 – prawo autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej Pracy Konkursowej w przypadku:

a) zawarcia w niej wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących innych niż Organizatora podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Pracy Konkursowej i jej wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Każdy przypadek niezgodnego z Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych oraz zdjęć, które dodaje w Pracy Konkursowej, a prawa do utworów nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszone Odpowiedzi nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z utworów, które Uczestnik zgłosił do Konkursu w ramach Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Pracy Konkursowej nadawanej przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Pracy Konkursowej może być w części lub w całości rozpowszechniana w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy. Powyższa licencja zostaje udzielona na 10 lat. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 5 lat obowiązywania licencji – z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.

Organizator oświadcza, że nie będzie sprzedawał odbitek przekazanych zdjęć ani w formie cyfrowej, ani papierowej, jednakże może używać grafik w kontekście konkursu w materiałach, które będą sprzedawane – np. biutletynach podsumowujących wydarzenie. 

§4 – opis kategorii

 1. Konkurs będzie się składać z 3 kategorii:
  1. Najlepszy cosplay – konkurs ogólny,
  2. Cosplay na kwarantannie,
  3. Najlepsza fotografia cosplayowa,
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy nadesłać zgłoszenie do wybranej kategorii zawierające odpowiednią Pracę Konkursową, czyli fotografię spełniającą warunki opisane niżej. 
 3. Kategoria “Najlepszy cosplay – konkurs ogólny” jest to kategoria dedykowana dla wszystkich, do której można zgłosić dowolną cyfrową fotografię. Wykonana może być dowolną techniką, powinna jednak prezentować całą sylwetkę lub jej większość (zgodną z materiałem referencyjnym). 
 4. Kategoria “Cosplay na kwarantannie” jest to kategoria dedykowana dla zdjęć domowych lub w studio. Aby zgłosić fotografię w tej kategorii powinna:
  1. być na jasnym, jednolitym tle,
  2. nie zawierać elementów scenografii,
  3. może być wykonana dowolnym urządzeniem do rejestracji obrazu, ponieważ jakość zdjęcia nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
 5. Kategoria “Najlepsza fotografia cosplayowa” jest to kategoria dedykowana dla fotografów tworzących zdjęcia Cosplayerów. W tej kategorii głównym kryterium będą jakość i walory estetyczne zdjęcia, nie natomiast zgodność z materiałem referencyjnym. 

§5 – zgłoszenie

 1.  W Konkursie udział wziąć może:
  1. każdy uczestnik wydarzenia, który ukończył 13 lat i samodzielnie wykona kostium oraz najpóźniej do dnia 20.04.2021 wypełni i wyślę formularz zgłoszeniowy;
  2. w przypadku osób poniżej 18 roku życia do formularza należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego
 2. Kompletnie zgłoszenie na konkurs musi zawierać:
  1. Imię i Nazwisko (oraz opcjonalnie pseudonim)
  2. Adres e-mail
  3. Datę urodzenia
  4. Nazwę kategorii do której wysyłane jest zgłoszenie 
  5. Do kategorii “Najlepszy cosplay – konkurs ogólny” oraz “Cosplay na kwarantannie”:
   1. Opis kostiumu (ze szczególnym uwzględnieniem informacji skąd pochodzi odtwarzana postać) oraz zdjęcie lub opis referencyjny (nie dotyczy kategorii “Najlepsza fotografia cosplayowa”)
   2. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo skan pisemnej zgody rodzica na udział w konkursie
   3. Dwa zdjęcia zgłoszeniowe:
    1. w formacie JPG/PNG,
    2. o wymiarze min. 1200 px na dłuższym boku,
    3. bez obróbki pod kątem “efektów specjalnych” z programów graficznych jak na przykład: ogień, czy dodane części stroju
   4. Co najmniej trzy zdjęcia pokazujące proces powstawania stroju,
   5. Krótki opis powstania stroju (użyte techniki, materiały),
   6. Zdjęcie referencyjne na bazie, którego kostium będzie oceniany,
  6. Do kategorii “Najlepsza fotografia cosplayowa”: 
   1. Jedna fotografia, która zostanie poddana ocenie:
    1. Nadesłane zdjęcie powinno być w dużej rozdzielczości (min. 1600 pikseli dłuższej krawędzi),
    2. Fotograf zgłaszający zdjęcie do konkursu oświadcza iż posiada prawo do wykorzystania wizerunku osób znajdujących się na zgłaszanej fotografii. 

3. Sposób rozstrzygnięcia konkursu i nagrody

§6 – Warunki zwycięstwa

 1. Nagrody  zostaną  przyznane na  podstawie jawnej decyzji Jury, którego skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
 2. Jury wybiera 3 zwycięzców:
  1. jednego zwycięzcę w kategorii “Najlepszy cosplay – konkurs ogólny”,
  2. jednego zwycięzcę w kategorii “Cosplay na kwarantannie”,
  3. jednego zwycięzcę w kategorii “Najlepsza fotografia cosplayowa”,
 3. Przy wybieraniu zwycięzców  kategorii “Najlepszy cosplay – konkurs ogólny” i  “Cosplay na kwarantannie” pod uwagę będą brane poniższe kryteria: 
  1.  jakość i staranność wykończenia wykonanego stroju,
  2. trudność techniczna wykonania stroju,
  3. makijaż / charakteryzacja,
  4. w przypadku kategorii “Najlepszy cosplay – konkurs ogólny” dodatkowo pod uwagę będzie brana umiejętność zaprezentowania stroju, czyli umiejętności modelingowe / aktorskie, dodatkowym atutem może być również scenografia. W przypadku kategorii “Cosplay na kwarantannie” te czynniki NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ i zaleca się unikanie ich w zgłaszanych zdjęciach. 
 4.  Przy wybieraniu zwycięzców  kategorii “Najlepsza fotografia cosplayowa” pod uwagę będą brane poniższe kryteria: 
  1. walory estetyczne, techniczne i artystyczne zdjęcia,
  2. pomysłowość przedstawionego kadru,
  3. zgodność  z charakterem i wizją postaci. 
 5. Jury będzie brało pod uwagę, czy praca wygrywała wcześniej w innych konkursach i w przypadku zbliżonej oceny pracy nagradzanej wcześniej i nowej będzie premiować prace nowe. Nie jest to jednak kryterium zwycięstwa i nie dyskwalifikuje prac wcześniej wygrywających w innych konkursach.
 6. Organizator będzie zwracał uwagę na stopień zaangażowania uczestnika w konkurs i informowanie przez niego swoich fanów o jego uczestnictwie w konkursie. Nie jest to jednak kryterium zwycięstwa i nie dyskwalifikuje prac osób niezaangażowanych w informowanie o konkursie, jednak może być premiowane. 
 7. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła Jury.
 8. W Konkursie Jury będzie oceniać przesłane Prace Konkursowe uwzględniając kryteria podane wyżej.
 9. Niezależnie od ilości przesłanych Prac Konkursowych, jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody w Czasie trwania Konkursu.
 10. Informacja o zwycięzcach zostanie podczas finału konkursu w dniu 25.04.2021.

§7 – Nagrody

 1. W Konkursie przyznane zostaną łącznie 4 nagrody (”Nagroda”):
  1. w kategorii “Najlepszy cosplay – konkurs ogólny”:
   1. Kurs online makijażu u Anna Donica Studio Urody,
   2. 200 zł nagrody pieniężnej,
  2. w kategorii “Cosplay na kwarantannie”:
   1. Kurs online makijażu u Anna Donica Studio Urody,
   2. 200 zł nagrody pieniężnej,
  3. w kategorii “Najlepsza fotografia cosplayowa”:
   1. 200 zł nagrody pieniężnej,
  4. najlepsze z wyróżnień otrzyma kupon o wartości 200zł do wykorzystania w sklepie Coslaycraft . Kupon zostanie przekazany w ciągu 14 dni od otrzymania danych do wysyłki oraz będzie ważny 3 miesiące,
  5.  
  6. Zwycięskie prace zostaną opublikowane u patronów medialnych Organizatora oraz w relacji z wydarzenia w amerykańskim magazynie Creative Cosplays Magazine.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w konkursie w trybie natychmiastowym, jeśli następuje to na korzyść uczestników. Przez korzyść rozumie się zwiększenie wartości nagrody.
 3. Jury wyłoni do 5 wyróżnionych prac w każdej kategorii odznaczających się wysokim stopniem spełnienia kryteriów oceny prac. Organizator nagrodzi wyróżnionych dyplomem zaświadczającym o udziale w konkursie i uzyskaniu wyróżnienia. 
 4. Laureat ma prawo do odebrania jednej przyznanej mu nagrody. Nagroda jest uzależniona od kategorii zgłoszenia Laureata.
 5. W przypadku zwycięzców Konkursu niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki Regulaminu, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża ich przedstawiciel(-e) ustawowy(-i).

§8 – Procedura postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. 
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

4. Zgłoszenia uczestnictwa

§9

 1. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz dostępny:

https://forms.gle/4F1QWngZRRwYXzBr7

do dnia 20.04.2021 włącznie. 

§10

Organizator dopuszcza stroję oraz zdjęcia nagrodzone we wcześniejszych konkursach. Zarówno te, które otrzymały wyróżnienia oraz podium.  

§11

O przyjęciu do konkursu decyduje wstępna ocena koordynatorów konkursu. 

5.Przebieg konkursu

§12

 1. Konkurs odbywa się w formie korespondencyjnej.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy nadesłać do dnia 20.04.2021
 3. Do dnia 22.04.2021 organizator dokona wstępnej oceny zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem.
 4. W dniu 23.04.2021 Jury wyłonione przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych.
 5. W dniu 25.04.2021 podczas finału konkursu, którego dokładna data i godzina zostaną ogłoszone na stronie www.focon.pl zostaną przedstawieni zwycięzcy konkursów oraz omówione nie więcej niż 5 wyróżnionych prac z każdej kategorii. 
 6. Zwycięzcy zostaną następnie opublikowani na stronie www.focon.pl do dnia 1.05.2021
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia na stronie tylko Zwycięzców, a Wyróżnionych jedynie podczas finału.
 8. W celu odebrania nagrody Zwycięzca musi skontaktować się z organizatorem pod adresem cosplay@focon.pl najpóźniej do dnia 14.05.2021. Brak kontaktu w tym terminie skutkuje utratą prawa do nagrody.
 9. W celu odebrania dyplomu Wyróżniony musi skontaktować się z organizatorem pod adresem cosplay@focon.pl najpóźniej do dnia 14.05.2021. Brak kontaktu w tym terminie skutkuje utratą prawa do nagrody.

§13

W razie jakichkolwiek pytań, należy zwracać się na maila: jan@focon.pl

§14

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, netykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

§15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całego konkursu lub wybranych kategorii, jeżeli nie napłynie wystarczająca ilość zgłoszeń, aby uczciwie wyłonić zwycięzcę, to jest: co najmniej 10 zgłoszeń spełniających wymogi formalne niniejszego regulaminu w danej kategorii. 

§16

 1. Wszystkie nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy (nagrody pieniężne) albo wysłane (nagrody rzeczowe) w ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania albo wysyłki nagrody. 
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. odkrycia łamania prawa lub zasad współżycia społecznego przez Zwycięzcę), Jury może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody lub nagród. 

§17

W kwestiach nieobjętych regulaminem, decydują organizatorzy wydarzenia.

1) Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy udziału w konkursie;

b) realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.

4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

5) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych w celu opublikowania informacji o zwycięzcach na portalu społecznościowym jest dobrowolne.